thumb
Datum:
21. 5. 1897
Ereignis:
Conrad Felixmüller wird als Felix Müller geboren
Quellen:
Söhn (Hrsg.), Conrad Felixmüller, Düsseldorf, 1977, S. 70
Link zum Dokument:

Let us smoke a while.

Ten Bears in "Der mit dem Wolf tanzt" (USA 1990)